หัวหน้าประจำหน่วยงาน

...

นางสาวศศิธร จันทรอัมพร

รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป

เบอร์โทร : ต่อ 3563

...

นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย

หัวหน้างานการเงินและการบัญชี

เบอร์โทร : ต่อ 3550

...

นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว

หัวหน้างานพัสดุ

เบอร์โทร : ต่อ 3560

...

นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล

รักษาการหัวหน้างานประชุมและพิธีการ

เบอร์โทร : 034-109300 ต่อ 3552

...

นางสาวฐิติมา บุญอุปถัมภ์

รักษาการหัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทร : ต่อ 3529

...

นางสาวนภาลัย จิตรบุรุษ

รักษาการหัวหน้างานกฏหมายและนิติการ

เบอร์โทร : ต่อ 3556

...

นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม

หัวหน้างานรายได้และทรัพย์สิน

เบอร์โทร : ต่อ 3510

...

นายไรวินทร์ บุญรักษาศิริพงษ์

รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

เบอร์โทร : ต่อ 3401

...

นายสมบัติ ผิวอ่อน

หัวหน้าหน่วยโสตทัศนูปกรณ์

เบอร์โทร : ต่อ 3480

...

นาย---------

หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ

เบอร์โทร : ต่อ 3400

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันอาทิตย์ เปิด 08.30 - 16.30 น.

ปิดทำการ

หยุดวันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดของมหาวิทยาลัยฯ

ติดต่อเรา

ที่อยู่85 ถนนมาลัยแมน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทร. 034-109300 ต่อ 3535

แฟกซ์ 034-261048