พิธีราชภัฏสดุดี 14 กุมภาพันธ์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
เข้าร่วมพิธีราชภัฏสดุดี 14 กุมภาพันธ์ "คนของพระราชา... ข้าของแผ่นดิน" โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   สำหรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์  ในทุกๆ ปี เป็น "วันราชภัฏ"   และเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยเช่นกัน สืบเนื่องจาก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันราชภัฏแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณ   โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์    เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ    นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้
นำมาซึ่งความปลื้มปิติและเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันอาทิตย์ เปิด 08.30 - 16.30 น.

ปิดทำการ

หยุดวันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดของมหาวิทยาลัยฯ

ติดต่อเรา

ที่อยู่85 ถนนมาลัยแมน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทร. 034-109300 ต่อ 3535

แฟกซ์ 034-261048