ประวัติ

   สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เดิมใช้ชื่อว่า สำนักงานอธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการ ประสานงานและบริการเกี่ยวกับด้านบุคลากร งบประมาณ การพัสดุครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ มีหัวหน้าสำนักงานอธิการ เป็นผู้บริหารสูงสุด ต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏนครปฐม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 และมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2538 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบัน โดยเฉพาะสำนักงานอธิการ ได้เปลี่ยนมาเป็น “สำนักงานอธิการบดี” และมีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้บริหารงานสูงสุด
   ต่อมาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏนครปฐม จึงได้รับจัดตั้งเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” และได้มีกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กระทรวงศึกษาธิการ ออกเป็น 9 หน่วยงาน และมีสำนักอธิการบดีเป็นหนึ่ง
ในส่วนงานนั้น
   และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น 3 กอง ได้แก่ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา โดยมีสำนักงานอธิการบดีเป็นศูนย์กลางการบริหารงาน โดยมีพันธกิจที่สำคัญในการดำเนินงานด้านงานบริหารทั่วไป การประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์ การเงินและงบประมาณ จัดหาพัสดุ การบริหารทรัพยากรบุคคล การประชุมและพิธีการ การจัดหารายได้และทรัพย์สิน การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานด้านกฎหมายและนิติกรรม และการให้บริการยานพาหนะ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ การพัฒนาเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ งานพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษาและทุนเพื่อการศึกษา
   และมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 แบ่งส่วนระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังนี้

กองกลาง

 • งานบริหารทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานพัสดุ
 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • งานประชุมและพิธีการ
 • งานรายได้และทรัพย์สิน
 • งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
 • งานกฏหมายและนิติการ
 • งานยานพาหนะ

กองนโยบายและแผน

 • งานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์
 • งานงบประมาณและประเมินผล
 • งานพัฒนายุทธศาสตร์และประเมินผล

กองพัฒนานักศึกษา

 • งานบริหารทั่วไป
 • งานพัฒนานักศึกษา
 • งานสวัสดิการและบริการ

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันอาทิตย์ เปิด 08.30 - 16.30 น.

ปิดทำการ

หยุดวันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดของมหาวิทยาลัยฯ

ติดต่อเรา

ที่อยู่85 ถนนมาลัยแมน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทร. 034-109300 ต่อ 3535

แฟกซ์ 034-261048