Loading...
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

กองกลาง


เป็นหน่วยงานบริหารส่วนกลางของสำนักงานอธิการบดี

งานบริหารทั่วไปดูแลเรื่องงานด้านธุรการ เอกสาร หนังสือราชการภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย

งานการเงินและบัญชีเป็นงานที่ดูแลเรื่อง
ระบบการเงินและการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย

งานพัสดุเป็นงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำ
จัดซื้อจัดจ้างต่างๆ และการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัย

งานบริหารทรัพยากรบุคคลดูแลเรื่องงานด้านการบริหารบุคลากรสายวิชาการ สายสนุบสนุน และอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย

งานประชุมและพิธีการเป็นงานที่ดูแลบริหารงานด้านการประชุมและพิธีการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

งานกฏหมายและนิติการดูแลเรื่องกฏระเบียบข้อบังคับและทางด้านงานกฏหมายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

งานรายได้และทรัพย์สินเป็นงานที่ดูแลเรื่องรายได้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ดูแล
เรื่องงานเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

งานยานพาหนะดูแลเรื่องงานเกี่ยวกับ
ยานพาหนะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

Scroll to Top