ปรัชญา

"ระบบงานชัดเจน เน้นการบริการ พัฒนางานอย่างมีคุณภาพ"

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

2. สนับสนุนสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ค่านิยมหลัก

ส. = สนับสนุนพันธกิจ หมายถึง เป็นหน่วยสนับสนุนหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งพัฒนาองค์กรให้บรรลุสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

น. = นวัตกรรม หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตาม เข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรง จูงใจในการปฏิบัติงานและช่วยให้ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน

อ. = อาสา หมายถึง การทำงานด้วยความสมัครใจเพื่อประโยชน์แห่งส่วนรวม เสียสละ ป้องกันแก้ไขปัญหา โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์

เอกลักษณ์ : บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
อัตลักษณ์ : พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา

วิสัยทัศน์

"สร้างสรรค์งานคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการด้วยใจ สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ"

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. เสริมสร้างสมรรถนะและสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา

2. เสริมสร้างทักษะ สมรรถนะด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ เป้าหมายองค์กรและเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของมหาวิทยาลัย

4. ยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ Green & Clean University

เป้าประสงค์

1. นักศึกษามีสมรรถนะตามอัตลักษณ์ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา”

2. บุคลากรมีสมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

3. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

4. ยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ Green and Clean University และมีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันอาทิตย์ เปิด 08.30 - 16.30 น.

ปิดทำการ

หยุดวันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดของมหาวิทยาลัยฯ

ติดต่อเรา

ที่อยู่85 ถนนมาลัยแมน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทร. 034-109300 ต่อ 3535

แฟกซ์ 034-261048