ปรัชญา พันธกิจ ค่านิยม เอกลักษณ์และอัตลักษณ์

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้กำหนดปรัชญา พันธกิจ ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ไว้ดังต่อไปนี้

ปรัชญา

"ระบบงานชัดเจน เน้นการบริการ พัฒนางานอย่างมีคุณภาพ"

พันธกิจ

1. ส่งเสริมบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็นผู้นำและมีความคิดสร้างสรรค์
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ สมรรถนะ และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมหลัก

ส. = สนับสนุนพันธกิจ หมายถึง เป็นหน่วยสนับสนุนหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งพัฒนาองค์กรให้บรรลุสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

น. = นวัตกรรม หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตาม เข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรง จูงใจในการปฏิบัติงานและช่วยให้ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน

อ. = อาสา หมายถึง การทำงานด้วยความสมัครใจเพื่อประโยชน์แห่งส่วนรวม เสียสละ ป้องกันแก้ไขปัญหา โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์

เอกลักษณ์ : บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
อัตลักษณ์ : พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา

วิสัยทัศน์

"สร้างระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน มุ่งสู่การเป็นสำนักงาน Smart Office เชื่อมโยงภารกิจภายในด้วยเทคโนโลยีระบบดิจิทัลที่ทันสมัย"

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

2. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ สมรรถนะ เชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ มีความก้าวหน้าตามตำแหน่งงาน

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มุ่งสู่ Smart Office

4. มุ่งสู่การเป็นสำนักงานที่น่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Platform

1. พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม และมีภาวะผู้นำ

2. เสริมสร้างทักษะ สมรรถนะ และองค์ความรู้บุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับ

3. Smart Office

4. Green and Clean Office

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันอาทิตย์ เปิด 08.30 - 16.30 น.

ปิดทำการ

หยุดวันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดของมหาวิทยาลัยฯ

ติดต่อเรา

ที่อยู่85 ถนนมาลัยแมน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทร. 034-109300 ต่อ 3535

แฟกซ์ 034-261048