กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

...

นางพรทิพา เวชสกล

ผู้อำนวยการกองกลาง

เบอร์โทร : 034-109300 ต่อ 3552

...

นางสาวศศิธร จันทรอัมพร

รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป

เบอร์โทร : ต่อ 3563

...

นางพัชรินทร์ จันทร์แจ้ง

รักษาหัวหน้างานการเงินและการบัญชี

เบอร์โทร : ต่อ 3550

...

นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว

หัวหน้างานพัสดุ

เบอร์โทร : ต่อ 3560

...

นางสาวฐิติมา บุญอุปถัมภ์

รักษาการหัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทร : ต่อ 3529

...

นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์

รักษาการหัวหน้างานประชุมและพิธีการ

เบอร์โทร : 034-109300 ต่อ 3552

...

นางสาวนภาลัย จิตรบุรุษ

รักษาการหัวหน้างานกฏหมายและนิติการ

เบอร์โทร : ต่อ 3556

...

นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม

หัวหน้างานรายได้และทรัพย์สิน

เบอร์โทร : ต่อ 3510

...

นายไรวินทร์ บุญรักษาศิริพงษ์

รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปัตย์

เบอร์โทร : ต่อ 3401

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันอาทิตย์ เปิด 08.30 - 16.30 น.

ปิดทำการ

หยุดวันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดของมหาวิทยาลัยฯ

ติดต่อเรา

ที่อยู่85 ถนนมาลัยแมน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทร. 034-109300 ต่อ 3535

แฟกซ์ 034-261048