กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

...

นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

เบอร์โทร : ต่อ 3550

...

นางสาววัญวิรัญจ์ แจ้งพลอย

หัวหน้างานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์

เบอร์โทร : ต่อ 3530

...

นางสาวิตรี แจ่มจำรัส

รักษาการหัวหน้างานงบประมาณและประเมินผล

เบอร์โทร : ต่อ 3530

...

นางสาวสิริรัตน์ เหล่าสิม

รักษาการหัวหน้างานพัฒนายุทธศาสตร์และประเมินผล

เบอร์โทร : ต่อ 3530

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันอาทิตย์ เปิด 08.30 - 16.30 น.

ปิดทำการ

หยุดวันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดของมหาวิทยาลัยฯ

ติดต่อเรา

ที่อยู่85 ถนนมาลัยแมน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทร. 034-109300 ต่อ 3535

แฟกซ์ 034-261048