ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

...

นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เบอร์โทร : ต่อ 3542

...

นางพรทิพา เวชสกล

ผู้อำนวยการกองกลาง

เบอร์โทร : 034-109300 ต่อ 3552

...

นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

เบอร์โทร : ต่อ 3550

...

นายเอนก ลลิตวสุภิญโญ

รักษาการผู้อำนวยการ
กองพัฒนานักศึกษา

เบอร์โทร : ต่อ 3374

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันอาทิตย์ เปิด 08.30 - 16.30 น.

ปิดทำการ

หยุดวันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดของมหาวิทยาลัยฯ

ติดต่อเรา

ที่อยู่85 ถนนมาลัยแมน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทร. 034-109300 ต่อ 3535

แฟกซ์ 034-261048