ผู้บริหาร

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

...

นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เบอร์โทร : ต่อ 3542

กองกลาง

ผู้อำนวยการและหัวหน้าหน่วยงาน

...

นางพรทิพา เวชสกล

ผู้อำนวยการกองกลาง

เบอร์โทร : 034-109300 ต่อ 3552

กองนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการและหัวหน้าหน่วยงาน

...

นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย

รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

เบอร์โทร : ต่อ 3550

กองพัฒนานักศึกษา

ผู้อำนวยการและหัวหน้าหน่วยงาน

...

นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว

รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

เบอร์โทร : ต่อ 3559

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันอาทิตย์ เปิด 08.30 - 16.30 น.

ปิดทำการ

หยุดวันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดของมหาวิทยาลัยฯ

ติดต่อเรา

ที่อยู่85 ถนนมาลัยแมน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทร. 034-109300 ต่อ 3535

แฟกซ์ 034-261048