ข้อมูล KM สำนักงานอธิการบดี

1-สำนักงานอธิการบดี

ข้อมูล KM สำนักงานอธิการบดี

1 กองกลาง

1-งานพัสดุ

ข้อมูล KM งานพัสดุ

2-งานรายได้และทรัพย์สิน

ข้อมูล KM งานรายได้และทรัพย์สิน

3-งานประชุมและพิธีการ

ข้อมูล KM งานประชุมและพิธีการ

4-งานการเงินและบัญชี

ข้อมูล KM งานการเงินและบัญชี

5-งานบริหารทั่วไป

ข้อมูล KM งานบริหารทั่วไป

6-งานบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อมูล KM งานบริหารทรัพยากรบุคคล

7-งานกฏหมายและนิติการ

ข้อมูล KM งานกฏหมายและนิติการ

8-งานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปัตย์

ข้อมูล KM งานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปัตย์

9-หน่วยยานพาหนะ

ข้อมูล KM หน่วยยานพาหนะ

2 กองนโยบายและแผน

1-กองนโยบายและแผน

ข้อมูล KM กองนโยบายและแผน

3 กองพัฒนานักศึกษา

1-งานบริการและสวัสดิการ

ข้อมูล KM งานบริการและสวัสดิการ

2-งานบริหารทั่วไป

ข้อมูล KM งานบริหารทั่วไป

3-งานพัฒนากิจการนักศึกษา

ข้อมูล KM งานพัฒนากิจการนักศึกษา

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันอาทิตย์ เปิด 08.30 - 16.30 น.

ปิดทำการ

หยุดวันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดของมหาวิทยาลัยฯ

ติดต่อเรา

ที่อยู่85 ถนนมาลัยแมน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทร. 034-109300 ต่อ 3535

แฟกซ์ 034-261048