ประวัติ

สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นมาอันยาวนานเคียงคู่กับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ.2518 จนกระทั่งมีกฏกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2547 ได้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แบ่งเป็น 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย ซึ่งมีสำนักงานอธิการบดีเป็นส่วนราชการหนึ่งใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2549 ประกาศลงใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549 ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีเป็น 3 กอง ได้แก่

กองกลาง

 • งานบริหารทั่วไป
 • หน่วยงานประชาสัมพันธ์
 • หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
 • หน่วยยานพาหนะ
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานพัสดุ
 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หน่วยขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • งานประชุมและพิธีการ
 • งานกฏหมายและนิติการ
 • งานสวัสดิการและรายได้
 • งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

กองนโยบายและแผน

 • งานนโยบายและแผน

กองพัฒนานักศึกษา

 • งานสวัสดิการและบริการ
 • งานทุนการศึกษา / กยศ.
 • งานกิจกรรม

ปรัชญา

"ระบบงานชัดเจน เน้นบริการ พัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ"

วิสัยทัศน์

"สร้างสรรค์งานคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการด้วยใจ สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ"

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

2. สนับสนุนสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. เสริมสร้างสมรรถนะและสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา

2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ เป้าหมายองค์กรและเส้นทางตามอาชีพ

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและกระบวนการปฏิบัติงานให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

4. สนับสนุนการจัดหารายได้และจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุน

5. ส่งเสริมมหาวิทยาลัยสีเขียว และมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เอกลักษณ์

บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์

พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา

ค่านิยมหลัก

ส. = สนับสนุนพันธกิจ หมายถึง เป็นหน่วยสนับสนุนหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งพัฒนาองค์กรให้บรรลุสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

น. = นวัตกรรม หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิด หรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตาม เข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิม ให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรง จูงใจในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน

อ. = อาสา หมายถึง การทำงานด้วยความสมัครใจเพื่อประโยชน์แห่งส่วนรวม เสียสละ ป้องกัน แก้ไขปัญหา โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

กองกลาง

งานบริหารทั่วไป

บริการยอด ประสานเยี่ยม เปี่ยมน้ำใจ

หน่วยงานประชาสัมพันธ์

สู่ยุคโลกาภิวัตน์ พัฒนาสารสนเทศ เน้นพิเศษประชาสัมพันธ์ มุ่งสร้างสรรค์ความเข้าใจ

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

บริการยอด ประสานเยี่ยม เปี่ยมน้ำใจ

หน่วยยานพาหนะ

เน้นความปลอดภัย ใส่ใจบริการ

งานการเงินและบัญชี

บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจบริการ ใช้งบประมาณคุ้มค่า

งานพัสดุ

บริการงานโปร่งใส ใส่ใจบริการ ใช้งบประมาณคุ้มค่า

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

พัฒนาคน พัฒนางาน บริการด้วยใจ

หน่วยขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

พัฒนาคน พัฒนางาน บริการด้วยใจ

งานประชุมและพิธีการ

ทำงานอย่างเป็นระบบ มีวินัย ใส่ใจบริการ

งานกฏหมายและนิติการ

งานโปร่งใส ใส่ใจบริการ

กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน

วางแผนเชิงรุก มุ่งสู่การปฏิบัติ พัฒนาสู่สากล

กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมดี นักศึกษาเด่น เน้นบริการ

คลังภาพ

ประมวลภาพสำนักงานอธิการบดี

ผู้บริหาร

แผนผังผู้บริหารประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

...

นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เบอร์โทร : ต่อ 3530

กองกลาง

ผู้อำนวยการและหัวหน้าหน่วยงาน

...

นางพรทิพา ด้วงพิบูลย์

รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง

เบอร์โทร : 034-109300 ต่อ กองกลาง

...

นางวงษ์เดือน ก่วยสกุล

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

เบอร์โทร : 034-261046

...

นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย

หัวหน้างานการเงินและการบัญชี

เบอร์โทร : ต่อ 3550

...

นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว

หัวหน้างานพัสดุ

เบอร์โทร : ต่อ 3560

...

นางสาวนันท์นภัส ประสพสุข

หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทร : ต่อ 3507

...

นายสุปัญญา สุสวัสดิ์ทองคำ

รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

เบอร์โทร : 034-109300

...

นางพรทิพา ด้วงพิบูลย์

หัวหน้างานประชุมและพิธีการ

เบอร์โทร : 034-109300 ต่อ กองกลาง

...

นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม

หัวหน้างานสวัสดิการรายได้และทรัพย์สิน

เบอร์โทร : 034-109300

...

นางสาวโสภิตา พูนศรี

รักษาการหัวหน้างานกฏหมายและนิติการ

เบอร์โทร : ต่อ 3556

...

นายสมบัติ ผิวอ่อน

หัวหน้าหน่วยโสตทัศนูปกรณ์

เบอร์โทร : ต่อ 3480

...

นายวัฒนา ทับทิมเขียว

หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ

เบอร์โทร : ต่อ 3400

กองนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการและหัวหน้าหน่วยงาน

...

นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

เบอร์โทร : ต่อ 3530

กองพัฒนานักศึกษา

ผู้อำนวยการและหัวหน้าหน่วยงาน

...

นายเอนก ลลิตวสุภิญโญ

รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

เบอร์โทร : ต่อ 3377

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันอาทิตย์ เปิด 08.30 - 16.30 น.

ปิดทำการ

หยุดวันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดของมหาวิทยาลัยฯ

ติดต่อเรา

ที่อยู่85 ถนนมาลัยแมน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทร. 034-109300 ต่อ 3535

แฟกซ์ 034-261048